Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Wśród Pól i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Dom Wśród Pól.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.domwsrodpol.pl oraz na miejscu w Domu.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Dom wynajmowany jest na min. 2 doby, a w wakacje w systemie min. 3-dobowym.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Za przedłużenie doby pobierana jest opłata – 25% kwoty dobowej w przypadku przedłużenia do 15, 50% kwoty dobowej w przypadku przedłużenia do 19.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacja potwierdzona jest po wpłacie 50% wartości całego pobytu, w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia dostępności miejsc.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie mamy obowiązek odmówić wydania klucza do domku.
 3. Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domku należy uiścić do dnia przyjazdu.
 4. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Osoby niezameldowane w Dom Wśród Pól mogą gościnnie przebywać w domu od godziny 8:00 do godziny 20:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu właścicielom.
 6. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 7. Gość ma możliwość rezygnacji z pobytu do 15 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie jego trwania nie zwracamy kosztów pobytu.
 8. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Dom Wśród Pól. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z dalszego pobytu w Domu w trakcie jego trwania, opłata za pobyt nie jest zwracana.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Domu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
 2. Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 12.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika.
 3. Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Dom Wśród Pól pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się stawiania przedmiotów na rozgrzanym kominku, używania i przechowywania podpałek płynnych. W kozie można palić tylko drewno, a drzwiczki kozy muszą być zamknięte. Dom Wśród Pól nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub inne szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku będącego wynikiem nieprawidłowego korzystania z kozy przez Najemcę i osoby przez niego wskazane jako przebywające wraz z nim w domku w okresie najmu. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
 6. Dom Wśród Pól wydaje jeden klucz do domku i do bramy. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 7. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego domek Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1000 złotych.
 8. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 9. Usterki w domu prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 10. Staramy się, by wyposażenie naszego domu było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, winy odwiedzających go osób lub niedochowania ostrożności w sposobie korzystania z kominka wskazanym przez Wynajmującego i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Dom Wśród Pól.
 12. Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować pozostałych Gości oraz sąsiadów. Nie stosowanie się do powyższego traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano
 13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domu i jego wyposażeniu.
 14. Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemnikach znajdujących się na zewnątrz domu.
 15. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywanie oraz zwrotu Domu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego użytkowania obiektu, z uwzględnieniem pozostawienia czystych pomieszczeń i włożonych naczyń do zmywarki. Sprzątanie dodatkowe gdy jest rażący nieporządek w Domu – koszt 250zł.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOM WŚRÓD PÓL

 1. Dom Wśród Pól nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. Czasowy brak wody lub prądu, zanik sieci internetowej.
 2. Dom Wśród Pól nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie.
 3. Przedmioty pozostawione w domku, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem. Parking na terenie Dom Wśród Pól przeznaczony dla Gości jest bezpłatny i niestrzeżony.

§6 WARUNKI WYNAJMU

 1. Dom Wśród Pól wynajmowany jest rodzinom oraz grupom znajomych. Zastrzegamy jednak iż nie wynajmujemy Domu pod imprezy – wieczory panieńskie, kawalerskie, osiemnastki, wesela itp.

§7 POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie Domu Wśród Pól dopuszcza się obecność psów i innych zwierząt w ustalonym okresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z obiektem i po uiszczeniu należytej opłaty. Opłata zgodna z aktualnym cennikiem.
 2. Zabrania się, aby zwierzę wchodziło na meble, korzystało z pościeli oraz koców, a także pozostawało same w domku.
 3. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wyrządzone przez niego szkody, a także zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy i wyprowadzania go za potrzebą poza teren (pies) oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych na terenie obiektu.

§8 REKLAMACJE

 1. Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem oraz innymi usługami świadczonymi przez Dom Wśród Pól należy zgłaszać możliwie bezpośrednio do nas po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia.
 2. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany mailowo.

§9 MONITORING

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO), Dom Wśród Pól informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Dom Wśród Pól.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
 3. Monitoring obejmuje działkę w Jędrzejewo 16, 02-110 Sochocin;
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 3 miesięcy;
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.